Sp na RYBY | Home
Chindongo saulosi "Coral Red"


Pvodn nzov: Pseudotropheus saulosi "Coral Red"
Vskyt: "Coral Red" sa v skutonosti vo vonej prrode nevyskytuje. Je to lovekom vytvoren, farebn forma v umelch podmienkach v akvriu.
Pvodn druh Chindongo saulosi sa vyskytuje v Afrike, v jazere Malawi, v lokalite Taiwan Reef, severozpadne od ostrova Chisumulu.
Vekos: 10 cm

Podmienky v mojej ndri:
Teplota: 25-26 C, v letnom obdob aj 29 C
Uhliitanov tvrdos vody: 8 dKH
Celkov tvrdos vody: 15 dGH
pH: 7,46
NO2: 0 mg/l
NO3: 40-60 mg/l


Sfarbenie
Chindongo saulosi je pomerne znma cichlida, ktor dala zklad tejto lovekom vytvorenej farebnej formy "Coral Red". Je to atraktvny druh, pretoe obe pohlavia s pekne sfarben. Samec "Coral Red" je ndherne modr, priom spodn as tela od papule, prsn a anlna plutva s tmavomodro a modroierno sfarben. Od zkladnho sfarbenia Ch. saulosi sa li najm pruhovanm na tele. Samci "Coral Red" maj pruhy uie a menej vrazn. Samice s vrazne tmavo oranov.

Pre chov som si zaobstaral iba 6 ks tchto rb vo vekosti asi 3 cm a v tomto veku sa pohlavie uri ned. Po niekokch rokoch chovu podobnch cichld vak takto mal poet neodporam, aj ke v mojom prpade nenastali vne problmy. Veobecne odporam zakpi si aspo 10-12 ks mladch rb a viac. Spoiatku problm nebva, ale ke ryby dospej, me sa prejavi agresivita v rmci druhu. Zvis tie od potu samcov a vy poet samcov nemus by problematick, hoci sa toho chovatelia obvaj. Skr naopak, v prpade menieho potu samcov me by agresivita nasmerovan na jednho konkrtneho jedinca a me koni jeho smrou. Mlat s oranov a a vo vekosti asi 4-5 cm sa zana objavova modr sfarbenie na niektorch astiach tela. Najskr sa oranov farba na niektorch miestach akoby zapinen a postupne sa zana objavova modr sfarbenie. Je to celkom zaujmav kombincia modrej a oranovej. V mojom chove sa plne vyfarbili dvaja samci, ktor si neustle imponovali a predvdzali sa. V skupine bol ete jeden samec, ktor bol vak stle pinavo-oranov. Stavbou tela sa viac podobal na samca, nedochdzalo vak k potkam s dominantnmi samcami. Neskr sa z naho vyfarbil al samec.

Chov
Hoci s to menie ryby a bolo by mon ich chova aj v mench akvrich (napr. 150 litrov), vhodnejie je akvrium aspo 200-250 litrov s dkou prednej strany od 100 cm. Mu sa chova spolu s almi druhmi malawskch cichld skupiny mbuna. Spoatku som nepozoroval prejavy agresivity voi prslunkom inch druhov a ani toky zo strany samcov na samice neboli nebezpen. V obdob dospievania a snahy vytvori si vlastn teritrium vak zaali najm samci navzjom bojova. Ke boli mlad, dokzali sa nakoniec dohodn na obsaden priestoru ndre bez agresvnejch prejavov a asto sa stretli bez potiek. Ani jeden z nich sa neuchyoval niekde do rohu ndre a nemenil dominantn sfarbenie. Neskr vak boli boje o prvenstvo tvrdie a vaz poprehal porazenho po celom akvriu a ten asto skonil doran. V obdob dospievania - prefarbovania zostvaj niektor dorasten samci v oranovom alebo pinavo-oranovom sfarben samc. S to subdominantn samci, z ktorch sa vak neakane rchlo me sta modro sfarben samec, ktor sa pust do merania sl s dominantnejm samcom. Odrazu som mal v akvriu 3 rovnako sfarbench samcov. Z mojich sksenost staia aspo 2 samci na viac samc. Ndr by mala obsahova zoskupenia kameov, ako pri chove inch mbuna cichld. Nie je vak nevyhnutnos, aby sa v ndri nachdzalo mnostvo kameov a jask, pretoe ryby zvl᚝ dutiny nevyhadvaj a plvaj cel de po celom akvriu.

Odchov
Vter sa objavuje skoro po "prefarben" samcov a prebieha podobne, ako u inch africkch cichld. Samec nalka samicu na vyhliadnut miesto, ktor predtm mierne uprav, vyhbi meniu priehlbinu. Miesto na trenie vak nepripravuje prli intenzvne. Samec a samica sa pri vtere pohybuj klasicky do kruhu. Samica sa po vtere spoiatku dr v stran, ale neskr u plva po ndri s inmi rybami a najm ku koncu obdobia nosenia mlat v papuli sa sna prijma drobn iastoky potravy. Prv vter som nechal svojmu osudu v spolonom akvriu a asi po 22 doch sa sta samice vyprzdnili, ale mlat som nevidel, padli ostatnm rybm za obe. Samica bola znane vychudnut a "tvrdohlavo" drala mlat v papuli a do konca.

Kmenie
Kmenie rb by poda dajov z ich pvodnho prostredia mala tvori najm rastlinn potrava, ale je mon bez problmov skrmova miean krmivo rastlinn aj in, s vym podielom ivonych bielkovn. V mojom chove som, podobne ako pri inch druhoch cichld z Malawi, mieal vloky Sera Flora a Sera San (prpadne in vloky, napr. zn. Tropical) v pomere asi 50:50 a k tomu som primieal suen rky (shrimps). Okrem toho som niekoko krt tdenne podval aj mrazen cyklopy. Kmil som poda monost 3x denne. Na koniec jeden tip: ak chceme dosiahnu vrazne ervenooranov sfarbenie rb, je potrebn od malika skrmova kvalitn mrazen alebo ete lepie iv cyklopy, samozrejme z bezpenho zdroja.
Zver
Chindongo saulosi "Coral Red" je vemi pekn a pri dobrej kvalite vody nenron ryba, ktor sa bez problmov vytiera aj v spolonom akvriu.

Copyright © 2003 - 2017 Robert Toman

Sp na RYBY | Home


 

AKVÁRIÁ


Opis mojich akvri, histria chovu, fotografie a vetko, o sa dialo v kadom akvriu poas jeho prevdzky.

UROB SI SÁM


Nvody a npady na vrobu a pravu rznych pomcok a zariaden pri chove rb. Njdete tu inpirciu pre vlastn pokusy zjednodui si prcu spojen s chovom rb.

RYBY


Vlastn sksenosti s chovom africkch cichld. Podrobn opis chovu a odchovu aj so zvltnosami zistenmi pri ich chove.

FOTOgaléria

VIDEOgaléria


Vlastn fotky a vide chovanch rb.Didn't you find your language? Write me, I will add it here!
Cichlidworld on FacebookCichlidworld on TwitterCichlidworld YouTube
Cichlidworld RSS
Hada len na Cichlidworld.eu